فرم درخواست

Application فرم درخواست : فرمی که در آن بیمه‌گذار اطلاعات مورد نیاز بیمه‌گر را اظهار می‌کند و بیمه‌گر بر پایه این اطلاعات و اطلاعاتی از منابع دیگر، تصمیماتی در مورد […]

مستمری تمام عمر

Annuity life مستمری تمام عمر : این مستمری از تاریخی که بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار توافق شود، به صورت سالانه یا دوره‌های کوتاه‌تر قابل پرداخت است و تا پایان حیات […]

مستمری

Annuity مستمری: یکی از انواع بیمه به شرط حیات که به جای پرداخت سرمایه معین در پایان مدت بیمه برای بیمه‌شده مستمری برقرار می‌کند. نوعی قرارداد بیمه است که وجوهی […]

مستمری بگیر

Annuitant مستمری بگیر : شخصی که از یک سازمان بیمه اجتماعی و یا شرکت بیمه طرف قرارداد خود، مستمری دریافت می‌کند.

توافق تمدید سالیانه

Annual renewal agreement توافق تمدید سالانه : بعضی بیمه‌گران برای آن که هر سال یک بیمه‌نامه جداگانه صادر نکنند، ابتدای سال اول بیمه‌نامه‌ای صادر می‌کنند با شرط این که سال […]