بیمه هواپیمایی

Aviation insurance بیمه هواپیمایی: انواع بیمه‌هایی که مربوط به امور هواپیمایی است. این نوع بیمه ترکیبی از دو نوع بیمه اموال برای بدنه هواپیما و نیز بیمه مسئولیت در موارد […]

مخاطره هوانوردی

Aviation hazard مخاطره هوانوردی: مخاطرات دیگر در ارتباط با هوانوردی، متفاوت از مخاطراتی که مسافران خطوط هواپیمایی را تهدید می‌کند. به بیان دیگر، موقعیت‌های خطرزا به علت مرگ یا صدمات […]

صورت خسارت

Average statement صورت خسارت : سندی است که نشان‌دهنده میزان سهم بیمه‌گذار و شرکت بیمه در هنگام بیمه در هنگام بروز خسارت به کشتی و یا محموله‌های آن می‌باشد. این […]

خسارت کسر نشدنی

Average irrespective of percentage خسارت کسر نشدنی : منظور خسارتی است که به طور کامل و بدون کسر درصدی از آن یا کسر فرانشیز به بیمه‌گذار پرداخت می‌شود.

شرط اعمال قاعده نسبی

Average clause شرط اعمال قاعده نسبی : با این شرط قاعده نسبی سرمایه در صورت کافی نبودن مبلغ اظهار شده و همچنین قاعده نسبی حق‌بیمه در صورت کافی نبودن حق‌بیمه […]

میانگین هزینه خسارت

Average cost per claim میانگین هزینه خسارت – میانگین هزینه بر طبق ادعا : شاخصی است که میزان پرداخت وجه توسط شرکت بیمه، به ازای ادعاهای ثبت شده از جانب […]

میانگین

Average میانگین – خسارت – آواری : در مواد 380، 381 و 393 قانون تجارت، واژه آواری در مقابل خسارتهای بحری به کار برده شده است. به نظر می‌رسد واژه […]