شرط تایید

Attestation clause شرط تایید : شرطی که پس از بندهای کلی بیمه‌نامه فهرست شده باشد و کارکنان مسئول شرکت بیمه را ملزم به ذکر نام و امضای قرارداد به منظور […]

سن موعود

Attained age سن موعود سنی است که ذینفع بیمه‌نامه، طرح‌های بازنشستگی و یا سایر طرح‌هایی که به سن و سال وابسته است، قادر به دریافت مزایا و یا برداشت وجوه […]

صندوق مشترک هسته ای

Atomic pool صندوق مشترک (بیمه) هسته‌ای : در تمام بیمه‌ها،  خطر ناشی از کنش‌های هسته‌ای تحت پوشش قرار نمی‌گیرد. معهذا شرکتهای بیمه می‌توانند بیمه‌نامه خاصی برای تاسیسات هسته‌ای از جمله […]

بیمه

Assurance بیمه : این واژه فرانسوی و معادل واژه Insurance است. در بین بیمه‌گران انگلیسی متداول است که بیمه‌نامه‌های اموال را Insurance و بیمه‌های عمر را Assurance می‌نامند ولی در […]

موسسه بیمه تابع انجمن

Association captive موسسه بیمه تابع انجمن : شرکت بیمه‌ای است که توسط گروه تجاری یا موسسه دیگر به منظور ارائه انواع بیمه اولیه و یا بیمه مسئولیت برای اعضای موسسه […]