بیمه‌نامه‌های متحدالشکل

Block of policies بیمه‌نامه‌های متحدالشکل : تمامی بیمه‌نامه‌هایی که توسط شرکت بیمه تعهد و صادر می‌شوند و از نرخ‌ها و فرم‌های یک شکل در صدور بیمه‌نامه استفاده می‌کند را بیمه‌نامه‌های […]

حد تعهد هر بلوک

Block limits حد تعهد هر بلوک : حداکثر تعهدی که یک بیمه‌گر برای یک بخش معین از شهر می‌پذیرد و بدین ترتیب تعهد خود را در حوادث فاجعه‌بار مانند زلزله، […]

برنامه بیمه یکپارچه / ترکیبی

Blended/ integrated insurance program برنامه بیمه یکپارچه / ترکیبی: برنامه‌ای است که می‌تواند جایگزین خودبیمه‌گری شود؛ به این ترتیب که یک گروه مالی یا صنعتی که اموال و تاسیسات زیادی […]

حد تعهد برای هر منطقه

Blanket limit حد تعهد برای هر منطقه – حد جامع جغرافیایی : بیمه‌گر به منظور احتیاط و جلوگیری از تراکم تعهدات در مقابل خطرهای فاجعه‌آمیز برای هر شهر یا هر […]

بیمه جامع

Blanket insurance بیمه جامع : بیمه‌نامه واحدی که برای دارایی‌های بیمه‌گذار در شرایط زیر صادر می‌شود: الف- دو یا چند نوع دارایی در یک مکان ب- یک نوع دارایی ولی […]

بیمه ضمانت جامع

Blanket bond بیمه ضمانت جامع : ارائه پوشش بیمه‌ای برای کارفرما در مقابل عدم صداقت هر یک از کارکان را بیمه ضمانت جامع گویند.

اختیار صدور

Binding authority اختیار صدور : اختیاری که بیمه‌گر به نماینده خود برای صدور بیمه‌نامه می‌دهد.

گواهی موقت بیمه

Binder گواهی موقت بیمه : گواهینامه‌ای که بیمه‌گر قبل از صدور بیمه‌نامه اصلی به منظور اجرای قرارداد، به مشتری می‌دهد. این گونه گواهی‌ها اصولا در بیمه عمر استفاده نمی‌شود.