گزارش خسارت

Claim report گزارش خسارت : گزارشی است که کارشناس ارزیاب خسارت برای شرکت بیمه تهیه می‌کند و در آن جزئیات بخش‌های خسارت دیده موضوع بیمه و میزان خسارت هر یک […]

هزینه های خسارت

Claim expenses هزینه های خسارت : این هزینه‌ها عمدتا عبارتند از دستمزد کارشناس خسارت و هزینه‌های اداری بیمه‌گر برای رسیدگی و پرداخت خسارت.

اعلام خسارت

Claim advice اعلام خسارت : بیمه‌گذار یا ذینفع بایستی در ظرف مدتی که در قانون و یا در بیمه‌نامه معین می‌شود وقوع حادثه و ایجاد خسارت را به بیمه‌گر اعلام […]

کارشناس رسیدگی به خسارت

Claim adjuster کارشناس رسیدگی به خسارت : کارشناسی است خارج از شرکت بیمه که به درخواست بیمه‌گر خسارت را بررسی و آن را با شرایط بیمه‌نامه تطبیق می‌دهد و میبغ […]

مدعی خسارت

Claimant مدعی خسارت اشخاص زیر می‌توانند ادعای خسارت نمایند: بیمه‌گذاری که مال خود و یا حقوقی که نسبت به مال دیگران دارد را بیمه کرده باشد. بیمه‌گذار (بیمه شده) و […]

خسارت – ادعای خسارت

Claim ادعای خسارت – خسارت : معمولا این واژه را مترادف واژه Loss به کار می‌برند ولی معنی دقیق‌تر آن مطالبه و یا ادعای خسارت است.

مسئولیت مدنی

Civil liability مسئولیت مدنی : مسئولیتی که افراد بابت خسارت‌های مالی به اشخاص دارند و قابل بیمه شدن است. مسئولیت ناشی از اقدامات مجرمانه از جمله قتل، دزدی جنبه کیفری […]

بیمه مهندسی ساختمان

Civil engineering insurance بیمه مهندسی ساختمان : بیمه‌ای که خطرهای مختلف از جمله عوامل طبیعی را حین اجرای طرح‌های ساختمانی تحت پوشش قرار می‌دهد.