دلایل تشکیل کپتیو

1- کاهش اتکا به بیمه‌های بازرگانی همزمان که کپتیو رشد می‌کند ذخایر آن افزایش می‌یابد و ظرفیت بیشتری برای نگهداری ریسک به آن می‌دهد. همچنین افزایش ذخایر فرصتهای جدیدی برای […]

ریشه یابی و معنای قانون

قسمت قبل واژه و مفهوم حقوق پیوند بنیادین با واژه و مفهوم قانون دارد و به شیوه‌ای که در معناهای گوناگون حقوق دیدیم، این دو واژه گاهی معنا و مفهوم […]

معانی حقوق در زبان پارسی

قسمت قبل در زبان پارسی واژه حقوق را که جمع حق است در معانی گوناگونی به کار می‌برند که عبارتند از: توانایی‌ها و امتیازهایی که جامعه بر پایه قانون برای […]

تصادم

Collision تصادم : برخورد فیزیکی یک شی با یک شی ثابت یا متحرک دیگر که منجر به آسیب و خسارت شود. این اصطلاح بیشتر در مورد بیمه کشتی کاربرد دارد.

بیمه نامه گروهی

Collective policy بیمه‌نامه گروهی: منظور پوششی است که توسط مدیریت یک سازمان یا یک انجمن برای هزینه درمان کارکنان و یا اعضای آنها و همچنین خانواده کارکنان و اعضا تهیه […]

کارمزد وصول

Collection commission کارمزد وصول : منظور وجهی است که به عنوان کارمزد به نماینده بیمه به عنوان درصدی از حق‌بیمه که وی در بیمه بدهی جمع‌آوری و وصول کرده است، […]