ترک، صرف نظر

Delaissement ترک، صرف‌نظر: این واژه فرانسوی و معادل Abandon است که مورد استفاده آن اصولا در بیمه شناورها است. ولی فرانسوی‌ها واژه بالا را برای موارد دیگر نیز به کار […]

مستمری با فاصله

Deferred annuity مستمری با فاصله: در بیمه‌های مستمری که نوعی از بیمه‌های عمر به شرط حیات است، بیمه‌گر متعهد می‌شود هر سال مبلغ معینی به عنوان مستمری به بیمه‌شده بپردازد. […]

بازخرید کاستنی

Deductible buy back بازخرید کاستنی – حذف کسر شدنی : این واژه مربوط به حالتی است که بیمه‌گذار با پرداخت حق‌بیمه اضافی به بیمه‌گر اولیه یا بیمه‌گر دیگری کسور بیمه‌نامه […]

کاستنی ، کسر شدنی

Deductible کاستنی – کسر شدنی: بخشی از خسارت قابل پرداخت که توسط بیمه‌گر کسر می‌شود و بیمه‌گر نسبت به آن تعهدی ندارد و همواره جبران آن به عهده بیمه‌گذار باقی […]

بیمه عمر با سرمایه کاهشی

Decreasing term life insurance بیمه عمر با سرمایه کاهشی: نوعی بیمه زمانی به شرط فوت است که در آن دارنده بیمه‌نامه حق‌بیمه ثابتی می‌پردازد اما منافع آن در گذر زمان […]

حقوق وضعی

پس از بیان معنای حقوق و تعریف حقوق (قواعد حقوقی) و رابطه علم حقوق با دیگر علوم و دانش‌های اجتماعی و طبیعی و اشاره به نظام‌های حقوقی جهان امروز، هنگام […]

بیمه نامه اظهارنامه ای

Declaration policy بیمه‌نامه اظهارنامه‌ای : در بیمه باربری، بیمه‌نامه‌ای است که برای مجموع کالاهایی صادر می‌شود که حمل آنها به تدریج صورت می‌گیرد. بیمه‌گذار موظف می‌شود حمل هر کالا را […]

کالای روی عرشه

Deck cargo کالای روی عرشه: کالایی که روی عرشه کشتی حمل می‌شود. بعضی کالاها را که در مقابل آب دریا آسیب‌پذیر نیستند می‌توان روی عرشه بارگیری کرد. کرایه این نوع […]