استفاده مکرر از مزایا

Duplication of benefits استفاده مکرر از مزایا: در بیمه‌های درمان استفاده از مزایای چندین قرارداد مکمل و حداکثر تا مبلغ هزینه انجام شده توسط بیمه شده مجاز است.

دریافت خسارت مضاعف

Double recovery دریافت خسارت مضاعف: بیمه‌گذار و یا زیان‌دیده مجاز به دریافت مبلغ خسارتی است که به او وارد شده است و اگر چندین بیمه‌نامه داشته باشد، نمی‌تواند از محل […]

پوشش دوگانه

Double protection پوشش دوگانه: نوعی بیمه عمر که از ترکیب بیمه به شرط حیات و به شرط فوت که در تاریخ مشخص شده اعتبار آن به پایان می رسد (معمولا […]

طبقه بندی ریسک

طبقه‌ بندی ریسک ریسک می‌تواند در طبقات مجزای متعددی طبقه‌بندی شود که به شرح زیر است: ریسک خالص و ریسک سوداگرانه ریسک قابل متنوع‌سازی و ریسک غیرقابل متنوع‌سازی ریسک شرکتی […]

شرط بخش پذیری قرارداد

Divisible contract clause شرط بخش‌پذیری قرارداد: شرطی که بیان می‌کند که تخلف و تخطی از شرایط بیمه‌نامه در یک مکان که بیمه شده است از پوشش در سایر مکان‌های بیمه […]

موضوعات بیمه جدا از هم

Diversifiable risks موضوع‌های بیمه جدا از هم: در یک مجموعه از واحدهای مختلف ممکن است فاصله هر موضوع بیمه از دیگری به حدی باشد که احتمال سرایت حریق از یکی […]

اعلام رد خسارت

Disclaimer اعلام رد خسارت: اعلام کتبی بیمه‌گر مبنی بر نپذیرفتن یا رد خسارت به دلیل عدم رعایت شرایط مندرج در بیمه‌نامه توسط بیمه‌گذار و یا مشمول نبودن پوشش خسارتی که […]

مبرا شدن از مسئولیت

Discharge from liability مبرا شدن از مسئولیت: به هر دلیل از جمله اثبات عدم تقصیر بیمه‌گذار و یا گذشت زیان‌دیده از مطالبه خسارت، بیمه‌گذار از  مسئولیت مبرا می‌شود

حذف کسرشدنی

Disappearing deductible حذف کسرشدنی: اگر میزان خسارت از حد معینی کمتر باشد، شرکت بیمه هیچ مبلغی را پرداخت نخواهد کرد و اگر خسارتها از این حد تجاوز کند، شرکت بیمه […]