بیمه داده های رایانه ای

Electronic data insurance بیمه داده‌های رایانه‌ای : نوع بیمه‌ای است که به منظور پوشش خسارت‌های ناشی از نابود شدن اطلاعات موجود در حافظه رایانه‌ها تنظیم شده است.

تاریخ شروع اعتبار

Effective date تاریخ شروع اعتبار : معمولا بیمه‌نامه‌ها چند روز قبل از شروع اعتبار آنها صادر می‌شوند. تاریخ شروع اعتبار در بیمه‌نامه نوشته می‌شود. در بیمه‌های باربری کالا اگر بیمه‌نامه‌ای […]

ارزش اقتصادی حیات شخص

Economic value of an individual life ارزش اقتصادی حیات شخص: ارزش‌گذاری برای حیات یک شخص نه معقول است و نه ممکن؛ اما شرکتهای بیمه علاقه دارند که مبلغ بیمه عمر […]

زمین لرزه

Earthquake زمین‌لرزه، زلزله : این فاجعه طبیعی در اثر شکست گسل‌هایی است که در بعضی نقاط زمین وجود دارد. زلزله مخرب‌ترین فاجعه طبیعی است که انواع شدید آن موجب تخریب […]

حق بیمه عاید شده

Earned premium حق‌بیمه عاید شده: در بیمه‌های با مدت بیش از یک سال بخشی از مدت اکثر آنها در سال مالی بعد جریان دارد؛ آن قیمت از حق‌بیمه که مربوط […]

بیمه محل اقامت

Dwelling insurance بیمه محل اقامت: این نوع بیمه مربوط به محل‌های اقامت موقت است و خسارتهای وارده به اثاثه، ساختمان و همچنین سرقت را می‌تواند تحت پوشش قرار دهد.