کارکنان به عنوان بیمه شده

Employee as an insured کارگر (کارکنان) به عنوان بیمه شده: منظور بیمه کردن مسئولیت کارگر است در بیمه‌های مسئولیت کارفرما. ماده 13 قانون مسئولیت مدنی ایران مصوب 1339 مصداق این […]

احتمال تجربی

Empirical probability احتمال تجربی: رابطه‌ای است ریاضی که از تجربیات به دست می‌آید. مثلا در توزیع احتمال این که در 4 مرتبه پرتاب یک سکه چه تعداد یکی از طرفهای […]

افزایش نرخ بابت هزینه

Empirical consideration نرخ اضافی، افزایش نرخ بابت هزینه: در قراردادهای بیمه اتکایی نسبی حق‌بیمه قطعی بر اساس نسبت خسارت به حق‌بیمه معین می‌شود. اما به این حق‌بیمه درصدی بابت هزینه […]

وجوه اضطراری

Emergency fund وجوه اضطراری: در بیمه‌های عمر، پیش‌پرداختی است که برای تامین هزینه‌های اضطراری در پی فوت یکی از اعضای خانواده پرداخت می‌شود.

حد تحمل در سانحه

Emergency exposure limit حد تحمل (یک ماده سمی) در سانحه: حداکثر میزان از یک ماده سمی که شخصی می‌تواند در مدت زمان کوتاهی در یک سانحه یا به طور اضطراری […]

اختلاس

Embezzlement اختلاس: سوء استفاده مالی توسط شخصی که پول یا دارایی‌هایی به او سپرده شده است.

دوره تعهد

Elimination period دوره تعهد: در مواردی ممکن است پوشش بیمه‌ای نسبت به تمام یا برخی از خطرها برای مدت معینی حذف شود. از جمله در بیمه درمان برای پوشش هزینه […]

تکنیکهایی برای مدیریت ریسک

تکنیکهای مدیریت ریسک به طور گسترده می‌تواند به کنترل ریسک و تامین مالی ریسک طبقه‌بندی شود. کنترل ریسک به روشهایی اشاره دارد که فراوانی یا شدت خسارت را کاهش می‌دهد. […]

فشار ریسک بر روی جامعه

وجود ریسک به اثرات اجتماعی و اقتصادی نامطلوبی منجر می‌شود. ریسک دارای سه نوع فشار بر جامعه است: میزان منابع اضطراری که باید افزایش داده شود جامعه از کالاها و […]

انواع ریسک فردی و تجاری

بحث قبلی روشهای متعدد طبقه‌بندی ریسک را نشان می‌دهد ولی در این متن ما عمدتا بر شناسایی و رفتار با ریسک خالص تمرکز داریم. ریسکهای خالص مشخصی با ناامنی اقتصادی […]