اقسام حقوق

حقوق یا مجموعه قواعد و ضوابط تنظیم کننده روابط و اعمال فرد و دولت و روابط دولت‌ها با یکدیگر و همچنین روابط دولت‌ها با سازمان‌های جهانی را از نظر سهولت […]

شرط تسلیم مستندات

Evidence clause شرط تسلیم مستندات: شرطی است در بیمه‌نامه که به موجب آن از بیمه‌گذار خواسته می‌شود تمام شواهد و مستنداتی که برای تصفیه خسارت لازم است، تهیه و تسلیم […]

حق بیمه تخمینی

Estimated premium حق‌بیمه تخمینی، حق‌بیمه علی‌الحساب : روشی است برای پرداخت حق‌بیمه بدین ترتیب که در ابتدای قرارداد مبلغی با توجه به پیشینه خسارت پرداخت می‌شود و  در پایان قرارداد، […]

مالیات ثروت و مالیات بر درآمد

مالیات ثروت برای مبارزه با نابرابری ثروت، به عنوان طلایه‌دار مباحث خط‌مشی مالیاتی قرار داده شده است. کاندیدادهای ریاست جمهوری آمریکا از جمله الیزابت وارن و برنی سندرز هر دو […]