اقسام حقوق

حقوق یا مجموعه قواعد و ضوابط تنظیم کننده روابط و اعمال فرد و دولت و روابط دولت‌ها با یکدیگر و همچنین روابط دولت‌ها با سازمان‌های جهانی را از نظر سهولت […]

شرط تسلیم مستندات

Evidence clause شرط تسلیم مستندات: شرطی است در بیمه‌نامه که به موجب آن از بیمه‌گذار خواسته می‌شود تمام شواهد و مستنداتی که برای تصفیه خسارت لازم است، تهیه و تسلیم […]

حق بیمه تخمینی

Estimated premium حق‌بیمه تخمینی، حق‌بیمه علی‌الحساب : روشی است برای پرداخت حق‌بیمه بدین ترتیب که در ابتدای قرارداد مبلغی با توجه به پیشینه خسارت پرداخت می‌شود و  در پایان قرارداد، […]

مالیات ثروت و مالیات بر درآمد

مالیات ثروت برای مبارزه با نابرابری ثروت، به عنوان طلایه‌دار مباحث خط‌مشی مالیاتی قرار داده شده است. کاندیدادهای ریاست جمهوری آمریکا از جمله الیزابت وارن و برنی سندرز هر دو […]

شرط افزایش تدریجی

Escalation clause شرط افزایش تدریجی شرطی است که در بعضی قراردادهای بیمه قید می‌شود. به موجب این شرط مبلغ بیمه می‌تواند بر حسب ضابطه‌ای که معین می‌شود، افزایش یابد. این […]

بیمه تجهیزات

Equipment dealers insurance بیمه تجهیزات بیمه تمام خطر برای ماشین‌آلات ساختمانی و کشاورزی که ممکن است شامل خسارت ناشی از توقف تولید نیز باشد.

مرکز زلزله

Epicenter مرکز زلزله: دستگاه‌هایی وجود دارد که مرکز زمین‌لرزه‌های پدید آمده در نقاط مختلف جهان و همچنین اندازه شدت آن را معین می‌کند. تعداد زمین‌لرزه‌هایی که واقع می‌شوند بسیار زیاد […]

چند قاعده حقوقی

قاعده حقوقی قاعده عام و خاص برپایه یک قاعده حقوقی، «عام ناسخ خاص نمی‌شود ولی برعکس خاص ناسخ عام می‌گردد». این قاعده بدان معناست که اگر یک قانون خاص وجود […]

بیمه مسئولیت محیط زیست

Environmental impairment liability insurance بیمه مسئولیت محیط زیست: پوششی است برای مسئولیت موسسات صنعتی و کارگاه‌ها که برای خسارتهای احتمالی فعالیت آنان به محیط زیست وارد می‌شود.

شرط استحقاق

Enure clause شرط استحقاق: شرطی است که در برخی بیمه‌نامه‌ها گنجانده می‌شود و به موجب آن مزایای مشمول بیمه‌نامه متعلق به بیمه‌گذار است. مثلا اگر بیمه‌گذار یکی از وسایل خانگی […]