بیمه عمر با سرمایه کاهشی

Decreasing term life insurance بیمه عمر با سرمایه کاهشی: نوعی بیمه زمانی به شرط فوت است که در آن دارنده بیمه‌نامه حق‌بیمه ثابتی می‌پردازد اما منافع آن در گذر زمان […]