بیمه عمر مختلط

Endowment insurance قرارداد بیمه عمری است که سرمایه اسمی آن پس از پایان مدت مقرر در قرارداد در صورت زنده بودن بیمه‌گذار به او و اگر فوت کند به ذینفع […]

بیمه عمر با سرمایه کاهشی

Decreasing term life insurance بیمه عمر با سرمایه کاهشی: نوعی بیمه زمانی به شرط فوت است که در آن دارنده بیمه‌نامه حق‌بیمه ثابتی می‌پردازد اما منافع آن در گذر زمان […]