اقسام حقوق

حقوق یا مجموعه قواعد و ضوابط تنظیم کننده روابط و اعمال فرد و دولت و روابط دولت‌ها با یکدیگر و همچنین روابط دولت‌ها با سازمان‌های جهانی را از نظر سهولت […]

چند قاعده حقوقی

قاعده حقوقی قاعده عام و خاص برپایه یک قاعده حقوقی، «عام ناسخ خاص نمی‌شود ولی برعکس خاص ناسخ عام می‌گردد». این قاعده بدان معناست که اگر یک قانون خاص وجود […]

حقوق وضعی

پس از بیان معنای حقوق و تعریف حقوق (قواعد حقوقی) و رابطه علم حقوق با دیگر علوم و دانش‌های اجتماعی و طبیعی و اشاره به نظام‌های حقوقی جهان امروز، هنگام […]

ریشه یابی و معنای قانون

قسمت قبل واژه و مفهوم حقوق پیوند بنیادین با واژه و مفهوم قانون دارد و به شیوه‌ای که در معناهای گوناگون حقوق دیدیم، این دو واژه گاهی معنا و مفهوم […]

معانی حقوق در زبان پارسی

قسمت قبل در زبان پارسی واژه حقوق را که جمع حق است در معانی گوناگونی به کار می‌برند که عبارتند از: توانایی‌ها و امتیازهایی که جامعه بر پایه قانون برای […]

معانی واژه حق

حق معناهای پرشماری دارد. حق به معنای: راست، درست، نیک، راه راست، حقیقت (راستاد)، خدا، وجود مطلق، ایمان برتر، امید برتر، آرمان برتر، عشق برتر، خرد برتر، استحقاق، سزاوار، به […]