تکنیکهایی برای مدیریت ریسک

تکنیکهای مدیریت ریسک به طور گسترده می‌تواند به کنترل ریسک و تامین مالی ریسک طبقه‌بندی شود. کنترل ریسک به روشهایی اشاره دارد که فراوانی یا شدت خسارت را کاهش می‌دهد. […]

فشار ریسک بر روی جامعه

وجود ریسک به اثرات اجتماعی و اقتصادی نامطلوبی منجر می‌شود. ریسک دارای سه نوع فشار بر جامعه است: میزان منابع اضطراری که باید افزایش داده شود جامعه از کالاها و […]

انواع ریسک فردی و تجاری

بحث قبلی روشهای متعدد طبقه‌بندی ریسک را نشان می‌دهد ولی در این متن ما عمدتا بر شناسایی و رفتار با ریسک خالص تمرکز داریم. ریسکهای خالص مشخصی با ناامنی اقتصادی […]

طبقه بندی ریسک

طبقه‌ بندی ریسک ریسک می‌تواند در طبقات مجزای متعددی طبقه‌بندی شود که به شرح زیر است: ریسک خالص و ریسک سوداگرانه ریسک قابل متنوع‌سازی و ریسک غیرقابل متنوع‌سازی ریسک شرکتی […]

عامل خطرزا و خطر

واژه خطر[1] و عامل خطرزا[2] نباید با مفهوم ریسک قبلا ذکر شده اشتباه گرفته شود. خطر خطر به عنوان عامل خسارت تعریف شده است. اگر خانه شما به دلیل آتش‌سوزی […]

شانس خسارت

شانس خسارت دقیقا مرتبط با مفهوم ریسک است و به عنوان احتمال اینکه یک رخداد، روی خواهد داد تعریف شده است. احتمال همانند ریسک، هم جنبه عینی و هم جنبه […]

ریسک ذهنی

ریسک ذهنی به عنوان عدم اطمینان مبتنی بر شرایط ذهنی یا وضعیت ذهنی فرد تعریف شده است. برای مثال، فرض کنید راننده‌ای با محکومیت‌های متعدد به خاطر رانندگی در حال […]

ریسک عینی

ریسک عینی به عنوان تغییر خسارت واقعی از خسارت مورد انتظار تعریف شده است. برای مثال فرض کنید یک بیمه‌گر اموال، 10.000 خانه بیمه شده در طول یک دوره طولانی […]