طبقه بندی ریسک

طبقه‌ بندی ریسک ریسک می‌تواند در طبقات مجزای متعددی طبقه‌بندی شود که به شرح زیر است: ریسک خالص و ریسک سوداگرانه ریسک قابل متنوع‌سازی و ریسک غیرقابل متنوع‌سازی ریسک شرکتی […]

دلایل تشکیل کپتیو

1- کاهش اتکا به بیمه‌های بازرگانی همزمان که کپتیو رشد می‌کند ذخایر آن افزایش می‌یابد و ظرفیت بیشتری برای نگهداری ریسک به آن می‌دهد. همچنین افزایش ذخایر فرصتهای جدیدی برای […]