شرط تسلیم مستندات

Evidence clause شرط تسلیم مستندات: شرطی است در بیمه‌نامه که به موجب آن از بیمه‌گذار خواسته می‌شود تمام شواهد و مستنداتی که برای تصفیه خسارت لازم است، تهیه و تسلیم […]

حق بیمه تخمینی

Estimated premium حق‌بیمه تخمینی، حق‌بیمه علی‌الحساب : روشی است برای پرداخت حق‌بیمه بدین ترتیب که در ابتدای قرارداد مبلغی با توجه به پیشینه خسارت پرداخت می‌شود و  در پایان قرارداد، […]

شرط افزایش تدریجی

Escalation clause شرط افزایش تدریجی شرطی است که در بعضی قراردادهای بیمه قید می‌شود. به موجب این شرط مبلغ بیمه می‌تواند بر حسب ضابطه‌ای که معین می‌شود، افزایش یابد. این […]

بیمه تجهیزات

Equipment dealers insurance بیمه تجهیزات بیمه تمام خطر برای ماشین‌آلات ساختمانی و کشاورزی که ممکن است شامل خسارت ناشی از توقف تولید نیز باشد.

مرکز زلزله

Epicenter مرکز زلزله: دستگاه‌هایی وجود دارد که مرکز زمین‌لرزه‌های پدید آمده در نقاط مختلف جهان و همچنین اندازه شدت آن را معین می‌کند. تعداد زمین‌لرزه‌هایی که واقع می‌شوند بسیار زیاد […]

بیمه مسئولیت محیط زیست

Environmental impairment liability insurance بیمه مسئولیت محیط زیست: پوششی است برای مسئولیت موسسات صنعتی و کارگاه‌ها که برای خسارتهای احتمالی فعالیت آنان به محیط زیست وارد می‌شود.

شرط استحقاق

Enure clause شرط استحقاق: شرطی است که در برخی بیمه‌نامه‌ها گنجانده می‌شود و به موجب آن مزایای مشمول بیمه‌نامه متعلق به بیمه‌گذار است. مثلا اگر بیمه‌گذار یکی از وسایل خانگی […]

توصیه مهندسی

Engineering approach توصیه (روش) مهندسی: توصیه فنی بیمه‌گر به بیمه‌گذار برای بالا بردن سطح ایمنی دستگاه‌ها و تجهیزات به منظور پیشگیری از بروز حوادث با تاکید بر ایمن‌سازی ماشین‌آلات و […]

بیمه عمر مختلط

Endowment insurance قرارداد بیمه عمری است که سرمایه اسمی آن پس از پایان مدت مقرر در قرارداد در صورت زنده بودن بیمه‌گذار به او و اگر فوت کند به ذینفع […]

الحاقیه

Endorsement الحاقیه: بعضی شرایط، نه در بیمه‌نامه بلکه در اوراق الحاقی آن ذکر می‌شوند. همچنین هر گونه تغییر در شرایط قرارداد با صدور الحاقیه از طرف بیمه‌گر انجام می‌گردد.