کارکنان به عنوان بیمه شده

Employee as an insured کارگر (کارکنان) به عنوان بیمه شده: منظور بیمه کردن مسئولیت کارگر است در بیمه‌های مسئولیت کارفرما. ماده 13 قانون مسئولیت مدنی ایران مصوب 1339 مصداق این […]

احتمال تجربی

Empirical probability احتمال تجربی: رابطه‌ای است ریاضی که از تجربیات به دست می‌آید. مثلا در توزیع احتمال این که در 4 مرتبه پرتاب یک سکه چه تعداد یکی از طرفهای […]

افزایش نرخ بابت هزینه

Empirical consideration نرخ اضافی، افزایش نرخ بابت هزینه: در قراردادهای بیمه اتکایی نسبی حق‌بیمه قطعی بر اساس نسبت خسارت به حق‌بیمه معین می‌شود. اما به این حق‌بیمه درصدی بابت هزینه […]

وجوه اضطراری

Emergency fund وجوه اضطراری: در بیمه‌های عمر، پیش‌پرداختی است که برای تامین هزینه‌های اضطراری در پی فوت یکی از اعضای خانواده پرداخت می‌شود.

حد تحمل در سانحه

Emergency exposure limit حد تحمل (یک ماده سمی) در سانحه: حداکثر میزان از یک ماده سمی که شخصی می‌تواند در مدت زمان کوتاهی در یک سانحه یا به طور اضطراری […]

اختلاس

Embezzlement اختلاس: سوء استفاده مالی توسط شخصی که پول یا دارایی‌هایی به او سپرده شده است.

دوره تعهد

Elimination period دوره تعهد: در مواردی ممکن است پوشش بیمه‌ای نسبت به تمام یا برخی از خطرها برای مدت معینی حذف شود. از جمله در بیمه درمان برای پوشش هزینه […]

طرح بیمه مزایای کارکنان

Employee benefit insurance plan طرح بیمه مزایای کارکنان: تسهیلاتی است که توسط کارفرما به منظور تامین رفاه اجتماعی و اقتصادی کارکنان در این طرح ارائه می‌شود که معمولا شامل: 1- […]

مدتی برای اثبات بیمه پذیری

Eligibility period مدتی برای اثبات بیمه‌پذیری: در بیمه‌های عمر گروهی بیمه‌گر معمولا از معاینه پزشکی بیمه‌شدگان صرف‌نظر می‌کند و در مقابل از آنان می‌خواهد که ظرف مدتی کثلا یک ماه […]