احتمال تجربی

Empirical probability احتمال تجربی: رابطه‌ای است ریاضی که از تجربیات به دست می‌آید. مثلا در توزیع احتمال این که در 4 مرتبه پرتاب یک سکه چه تعداد یکی از طرفهای […]