انواع ریسک فردی و تجاری

بحث قبلی روشهای متعدد طبقه‌بندی ریسک را نشان می‌دهد ولی در این متن ما عمدتا بر شناسایی و رفتار با ریسک خالص تمرکز داریم. ریسکهای خالص مشخصی با ناامنی اقتصادی […]

بیمه درآمد از کار افتادگی

Disability income insurance بیمه درآمد از کارافتادگی: به موجب این بیمه‌نامه، بیمه‌شده در مدتی که از کارافتاده است و معمولا موقتی است، مستمری دریافت می‌کند و از پرداخت حق‌بیمه در […]

از کار افتادگی

Disability از کار افتادگی، نقص عضو: آسیبی که در اثر بیماری یا حادثه به عضوی از بدن وارد شود و موجب عدم کارایی بیمه‌گذار گردد. به بیان دیگر، از کارافتادگی […]

غرامت روزانه

Daily compensation غرامت روزانه: هر نوع غرامتی که بر مبنای روزانه پرداخت می‌شود مانند غرامت روزانه که بیمه‌گر اجتماعی و یا بیمه‌گر خصوصی (در بیمه‌های تکمیلی) بابت از کارافتادگی موقت […]

بیمه سلامت کارکنان تجاری

Commercial health insurance بیمه سلامت کارکنان تجاری : نوعی بیمه درمان است که هزینه‌های پزشکی و مزایای از کار افتادگی را تحت پوشش قرار می‌دهد. این نوع بیمه‌نامه می‌تواند با […]

Aggregate indemnity

حد جبران خسارت: حداکثر میزانی که ممکن است در طی یک دوره معین و یا تحت یک بیمه‌نامه مورد ادعا قرار گیرد، مجموع غرامت نامیده می‌شود. به بیان دیگر، حداکثر […]

Accidental death and dismemberment insurance

بیمه فوت و نقص عضو ناشی از حادثه : نوعی بیمه حادثه است که در صورت فوت یا ازکار افتادگی بیمه‌گذار بر اثر حادثه مبلغی به ذینفع‌ها در صورت فوت […]