اعلام رد خسارت

Disclaimer اعلام رد خسارت: اعلام کتبی بیمه‌گر مبنی بر نپذیرفتن یا رد خسارت به دلیل عدم رعایت شرایط مندرج در بیمه‌نامه توسط بیمه‌گذار و یا مشمول نبودن پوشش خسارتی که […]

اعلام خسارت

Claim advice اعلام خسارت : بیمه‌گذار یا ذینفع بایستی در ظرف مدتی که در قانون و یا در بیمه‌نامه معین می‌شود وقوع حادثه و ایجاد خسارت را به بیمه‌گر اعلام […]

اعلام خسارت

Announcement of claim اعلام خسارت: بیمه‌گذار یا ذینفع از بیمه بایستی ایجاد خسارت را ظرف مدتی که در بیمه‌نامه معین شده است، به اطلاع بیمه‌گر برساند.