اعلام رد خسارت

Disclaimer اعلام رد خسارت: اعلام کتبی بیمه‌گر مبنی بر نپذیرفتن یا رد خسارت به دلیل عدم رعایت شرایط مندرج در بیمه‌نامه توسط بیمه‌گذار و یا مشمول نبودن پوشش خسارتی که […]

کاستنی ، کسر شدنی

Deductible کاستنی – کسر شدنی: بخشی از خسارت قابل پرداخت که توسط بیمه‌گر کسر می‌شود و بیمه‌گر نسبت به آن تعهدی ندارد و همواره جبران آن به عهده بیمه‌گذار باقی […]

خسارت، آسیب

Damages خسارت – آسیب: مبلغی است که بیمه‌گران ملزم به پرداخت آن به بیمه‌گذار بابت زیان وارده به او هستند.

شرایط بعد از خسارت

Condition subsequent شرایط بعد از خسارت : اگر بیمه‌گر از پرداخت خسارت خودداری نماید، بیمه‌گذار می‌تواند قبل از پایان مرور زمان به دعوی حقوقی متوسل شود.

خسارت کلی توافقی

Compromised total Loss خسارت کلی توافقی : اگر بر اساس شرایط قرارداد بیمه خسارتی کلی تلقی نشود، بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌توانند به کلی بودن آن توافق نمایند.

قرارداد ترکیبی مازاد خسارت

Combined excess of loss treaty قرارداد ترکیبی مازاد خسارت : بعضی بیمه‌گران برای قراردادهای نسبی (مشارکت – مازاد سرمایه) خود یک قرارداد مازاد خسارت برای خسارتهای بزرگ و یا خسارتهای […]

اسقاط حق رجوع

Collision damage waiver اسقاط حق رجوع یا چشم‌پوشی از خسارت تصادم : پوشش خسارت اموال ویژه‌ای که توسط فردی که اتومبیلی را کرایه می‌کند خریداری می‌شود و در نتیجه آن […]

درصد بیمه مشترک

Coinsurance percentage درصد بیمه مشترک : سهمی از خسارت که به موجب شرایط بیمه‌نامه به عهده بیمه‌گذار است.