مخاطره هوانوردی

Aviation hazard مخاطره هوانوردی: مخاطرات دیگر در ارتباط با هوانوردی، متفاوت از مخاطراتی که مسافران خطوط هواپیمایی را تهدید می‌کند. به بیان دیگر، موقعیت‌های خطرزا به علت مرگ یا صدمات […]