دلایل تشکیل کپتیو

1- کاهش اتکا به بیمه‌های بازرگانی همزمان که کپتیو رشد می‌کند ذخایر آن افزایش می‌یابد و ظرفیت بیشتری برای نگهداری ریسک به آن می‌دهد. همچنین افزایش ذخایر فرصتهای جدیدی برای […]

موسسه بیمه تابع انجمن

Association captive موسسه بیمه تابع انجمن : شرکت بیمه‌ای است که توسط گروه تجاری یا موسسه دیگر به منظور ارائه انواع بیمه اولیه و یا بیمه مسئولیت برای اعضای موسسه […]